Zajimawostki

Tule chcemy wam mały přehlad najwažnišich zajimawostkow města Wóspork a wokolnych wjeskow podać.

Stara poprjancarnja Wóspork

Najstarši hišće wobstejacy techniski muzej Europy. Jako připóznaće za přikładne pomnikoškitne saněrowanje w lěće 1992 z europskim mytom “Europa Nostra” wuznamjenjeny.

Radnica Wóspork

Barokowa radnica wosrjedź torhošća napřećo Starej poprjancarni. W njej su widźeć najwšelakoriše wašnja wužiwanja twarjenja w minjenych lětstotkach. Horni poschod docpěješ po witym schodźe, kotryž so wokoło radnicoweje wěže wije. 1994 bu radnica wobnowjena.

Ryhelec młyn w Njechornju

Zapadnje Wósporka, mjez Njechornjom a Brězecami při Lubaće. W jeje tučasnej formje wobsteji młyn z lěta 1871. Do toho bě zdobom rězak, pjekarnja a korčma kaž tež wobstatk ryćerkubła Njechorń / Worcyn. Wjace informacijow pod www.riegel-muehle.de

 

Muzej Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

Zawostajenstwo znateho serbskeho molerja a spisowaćela Měrćina Nowaka-Njechorńskeho su tule zachowa. Po přetwarje a wobnowjenju domskeho składnostnje 10.posmjertnin wuměłca jako muzej wotewrjeny a zjawnosći přepodaty. Muzej je we wobsydstwje Domowiny, zwjazka Łužiskich Serbow. Dalše informacije pod www.domowina.sorben.com

Hród a cyrkej w Hrodźišću

Impozantny napohlad ze wšěch směrow skića cyrkej, kotraž hižo zdala strowi. Tež w nocy, hdyž je cyrkej wobswětlena, je wona zajimawe twarjenje. Jako posledni z třoch hrodow we wokolinje Wósporka je Hrodźišćanski hród ze Šwicarjom Beatom von Zenker priwatneho wobsedźerja namakał, kotryž zhromadnje z towarstwom pro Gröditz z.t. hród swědomiće wobnowja. Za pozastawacych putnikow, kotřiž wjes na putnikowanju po znatej šćežce wopytaja, je před krótkim nastała putniska hospoda.

Hrodowa ruina w Nosaćicach

Na wopyt přeprošuje stara ruina hrodu, kotryž blisko cyrkwje steješe. Přijomne połoženje wjeskow Nosaćicy, Jama a Špikały w hórkatej krajinje přeprošuje wosebje na wuchodźowanje a k pućowanju.

Hrodźišćanska skała

Něhdźe 15 km wuchodnje Budyšina a 12 km sewjernje Lubija je Hrodźišćanska skała. Přez přesunjenje za čas lodoweje doby su so wšelake woršty šěrawca nahle nastajili a tak móžeše so Lubata w běhu lěttysacow do skaliska zažrać a wuski doł sformować. Wokoło 1760 so Wichowska strona wot Wolfa Rudolfa von Schönberg a jeho syna Christiana na parkej podobnu krajinu přetworjena. Připrawichu so horje a dele wjedźace šćežki a nasadźachu so nowe, njeznate družiny štomow. 1938 so Wichowska strona (wot 1961 cyła skala) z wažnych geologiskich, botaniskich a coologiskich přičinow na přirodoškitny wobłuk postaji.

Wodownja a hród Droždźij

Wot wobnowjeneje wodownje maće wurjadny wuhlad do wšitkich směrow Hornjeje Łužicy. Při pućowanju po Droždźijskej Šwicy móžeće w skalnej prózdnjeńcy jara wulku figuru z pěskowca wuhladać, “Siegfrieda” z powěsće Nibelungow. Swójba von Salza je před někotrymi lětami Droždźijski  hród – za čas NDR bě to dźěćacy dom – kupiła a z wjele lubosću restawrowała. Zwonka je hižo něhdyša rjanosć hrodu widźeć a tež park ze swojimi prastarymi štomami hodźi so wobdźiwać. Paralelnje k tomu so rozpadane ryćerkubło wot swójby von Salza do porjadka staji. Ekumeniska putniska šćežka wjedźe wosebje w lětnich měsacach wjele přećelow putnikowanja přez twarjenja.

Škitana krajina Wusmužowa hora

Mjez Malećicami a Žarkami pozběhuje so 264 metrow wysoka Wusmužowa hora, najmarkantniša hora wokoło Wósporka. Tu wudobywaše so něhdy bazalt. Dźensa steji Wusmužowa hora pod škitom přirody. Cyłe zastaranje z pitnej wodu za Wósporkske wjesne dźěle zwoprawdźi so z pomocu na Wusmužowej horje natwarjeneho wulkeho zběrnika.

Dožiwjenske pućowanje w přirodoškitnym paradizu

Wotkryjće sej kołopuć přez skału jako přirodnu dožiwjensku šćežku z jónkrótnej floru a fawnu. Zahajće pućowanje do stawiznow při “běłej parli”, wuznamnym hrodźe w Droždźiju. Podłu “Via Regia”, staro znatej kralowskej dróze pućujeće přez nahły, dźiwjo-romantiski skalny doł. Při tym widźiće stare duby, historiske młyny, cyrkwje a knježe domy a docpějeće najstaršu poprjancarnju Europy. Dalše informacije namakaće tu: www.pro-groeditz.de